با تجهیزات پزشکی زیبایی فرزند خود را از رفتن به سربازی معاف کنید

اهمیت تجهیزات پزشکی زیبایی و توسعه فناوری‌های مرتبط و تأثیر عمده آن در نظام مراقبت‌های بهداشتی امروزه به دلیل استفاده از این فناوری در پیشگیری، تشخیص، کاهش و درمان بیماری‌های قلبی عروقی، به‌واسطه استفاده از این فناوری در نتیجة متخصصان پزشکی به وضوح مشهود است.

بیماری ها همچنین از منظر اقتصاد سلامت، تجهیزات پزشکی جایگاه ویژه ای دارد و بیشتر سرمایه مراکز درمانی و موسسات درمانی صرف تجهیز، نگهداری و نوسازی تجهیزات پزشکی می شود. سهم زیادی از هزینه بیمارستان ها (حدود 5 تا 15 درصد در سال) به خرید تجهیزات پزشکی از داخل و خارج از کشور اختصاص می یابد.

به طور کلی اطلاعات موجود حاکی از آن است که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیش از 40 درصد تجهیزات پزشکی به ندرت به درستی مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل سوء مدیریت و کمبود زیرساخت ها، تأمین، نگهداری و بهره مندی ضروری است.

خروج فناوری‌های پزشکی وارداتی از ضایعات منابع ملی سلامت همچنان ادامه دارد و برخی کارشناسان به گورستان‌های جدید بیمارستان‌های جهان سوم اشاره می‌کنند. در این میان تجهیزات غیرفعال عامل اصلی اتلاف هزینه ها و هدر رفتن منابع است.

خدمات تشخیصی سریع و صحیح در بیمارستان ضروری است که هزینه تعمیر تجهیزات پزشکی را بین 30 تا 40 درصد کاهش می دهد و در حال حاضر واحد مهندسی پزشکی در اکثر بیمارستان های آموزشی استان اصفهان مستقر است.

انتخاب و تخصیص تجهیزات پزشکی باید متناسب با نیازهای واقعی مراکز درمانی، اهداف بالینی، نیروی کار لازم و شرایط لازم برای تضمین ایمنی باشد. این امر در صورتی محقق می شود که برنامه مدونی برای مدیریت تجهیزات پزشکی در سطح مراکز درمانی کشور طراحی و به عنوان قاعده و خط مشی اصلی برنامه های مراجع ذیربط تلقی شود.

در 100% بیمارستان ها، کلیه خدمات از جمله نتایج آزمایش (عملکرد ایمنی)، کالیبراسیون، تنظیمات و گزارشات (QA و QC) بایگانی شده و برای هر قطعه تجهیزات به طور کامل نگهداری می شود.

در 60 درصد بیمارستان ها، تمام ابزارهای آزمایشی که برای حفظ ایمنی تجهیزات پزشکی استفاده می شوند، کالیبره نیستند و در 60 درصد بیمارستان ها، تمام ابزارهای آزمایشی که برای حفظ ایمنی تجهیزات پزشکی استفاده می شوند، تا حدودی کالیبره شده اند. که ابزار کالیبره شده اما ثبت نشده است.